Klachtencommissie

Klachten?

 

WelterKuil Kinderopvang staat voor goede en vertrouwde kinderopvang. We doen ons uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door middel van feedback kunnen wij onze organisatie verbeteren. 

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende.

Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door contact op te nemen met info@welterkuil.nl. Een klacht kan over van alles gaan. Over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. WelterKuil kinderopvang heeft een klachtenprocedure voor het omgaan met klacht. Deze klachtenprocedure ligt ter inzage op de locatie. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat. Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiehouder van WelterKuil zich erover buigen.

Wet klachtrecht/klachtencommissie

 

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voor dat kinderopvangorganisaties op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie ( kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderbureau) een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Ook is elke kinderopvangorganisatie verplicht om een klachtencommissie te hebben. Kinderopvanginstellingen kunnen zelf een klachtencommissie instellen of zich aansluiten bij een klachtencommissie die werkt voor meerdere instellingen.

De klachtencommissie moet uit minimaal drie personen bestaan en de voorzitter mag zelf niet werkzaam zijn voor of bij de instelling. Leden van de klachtencommissie mogen niet persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp of de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Een klachtencommissie maakt bij het onderzoeken van een klacht gebruik van de principes van "hoor en wederhoor" om de verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Dit kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De meeste organisaties zijn inmiddels aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie die werkt voor meerdere organisaties. De klachtencommissie is voor alle ouders van elke organisatie toegankelijk en kent geen (financiële) drempel. In principe is elke klacht behandelbaar. Voor het indienen van een klacht bij de

klachtencommissie is het niet noodzakelijk dat de klacht eerst intern gemeld wordt bij de kinderopvangorganisatie. De ouder kan direct naar de klachtencommissie stappen. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend.

Externe klachtenregeling

 

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie, het klachtenloket Kinderopvang. (www.klachtenloket-kinderopvang.nl)

De leden van deze commissie hebben geen binding met WelterKuil kinderopvang. Wettelijk gezien kunt u zich direct tot deze commissie wenden, maar WelterKuil geeft er de voorkeur aan om allereerst intern te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

 

Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

 

Indien samen met het klachtenloket geen oplossing wordt gevonden, kunnen ouders zich richten tot de Geschillencommissie. De klacht heet dan een geschil. Dit traject kan, nadat ook mediation geen uitkomst biedt, worden ingezet door de ouders.